Apprentice Training

શ્રીમતી સી.ડી.જોબાલિયા રોફેલ આર્ટ્સ એન્ડ શ્રીમતી  આઈ. એસ.આર.એ. રોફેલ કોમર્સ કોલેજ , વાપી ના જે વિદ્યાર્થીઓએ વર્ષ  ૨૦૧૪ – ૧૫, ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ માં બી.એ. / બી.કોમ કે એમ.એ/ એમ. કોમ ની પરીક્ષા પાસ કરી હોય અને હજુ સુધી નોકરી મળેલ ન હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓએ મુખ્યમંત્રી એપ્રેંન્ટીસ શીપ તાલીમ યોજના હેઠળ “ Apprentice Training “ માટે નીચેની વેબ પોર્ટલ પર જાતેજ રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે.
www.apprenticeship.gov.in/pages/apprenticeship/apprenticeregistration.aspx (MSDAE)